หน้าแรก

PHASIN LAWYER LAW OFFICE

Phasin Lawyer and Office was established in 2004 by
Dr.Somchai Hatsuwan who graduated from five different
majors: LLB. Thammasat University; Diploma program
in Labour Law from Institute of Legal Education The Thai Bar
; BP.A (Human  resource ); MS.c (Industrial Psychology) Kasetsart University; M.Ed. (Educational Administration)  University. Therefore, we are capable of all-round professional legal services since we have pool of knowledgeable and professional experienced resources to bring you an ever-improving service with more reliable, more accurate, faster and less expensive. Phasin Lawyer and Office are engaged in high quality, diversified legal practices, with emphasis on all matters involving labour, taxation, financing, company registration, merger and acquisition.


SERVICE PROVIDED

We represent our clients on litigation, filing lawsuits and petitions on civil case, criminal case, labour case, tax and bankruptcy case, including all legal procedures on the execution and legal enforcement after the judgment.  Moreover,
we also provide services on case investigation, fact finding and information checking to support our legal representation
for our clients.

สำนักงานกฎหมายพศินลอว์เยอร์

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ กับสภาทนายความตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2546 โดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 846/2545 เป็นหัวหน้าสำนักงานซึ่งให้บริการด้านกฎหมายมาตลอดระยะเวลา 10 ปี อันประกอบด้วย

  • การว่าความในคดีแพ่งและอาญา
  • การปรึกษาและจัดทำสัญญาต่าง ๆ
  • การวางแผนภาษี
  • การควบรวมบริษัท
  • จัดการระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
    เช่น การวางแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
    และพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เป็นต้น

 
 

 

Visitors: 38,955