หลักสูตร การพัฒนาตนเอง เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข และรอบรู้ใส่ใจกฎหมายแรงงาน


เมื่อเร็วๆ นี้คุณสมชาย หัสสุวรรณ ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายพศินลอว์เยอร์
ร่วมกับ
รศ.ดร.มานพ  ชูนิล และผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพชร์ เป็นวิทยากรหลักสูตร การพัฒนาตนเอง 
เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข และรอบรู้ใส่ใจกฎหมายแรงงาน 
ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทราชินี มจพ.

Visitors: 38,956