Legle Consultant

การบริการด้านจดทะเบียน รับจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล เป็นต้น <READ MORE>

การบริการด้านกฎหมาย รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป, รับปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆ, รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นต้น <READ MORE>

หากท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ ตรวจ/ร่างสัญญา และนิติกรรม ดังต่อไปนี้ สัญญาซื้อขาย, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้, สัญญาเช่าทรัพย์, สัญญาเช่าซื้อ, สัญญาจ้างแรงงาน, สัญญาจ้างทำของ, สัญญารับขน, สัญญายืม, สัญญาฝากทรัพย์, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญาเก็บของในคลังสินค้า, สัญญาตัวแทน, สัญญานายหน้า, สัญญาประนีประนอมยอมความ, สัญญาตั๋วเงิน, สัญญาหุ้นส่วนบริษัท, สัญญาอื่นๆ นอกจากสัญญาดังกล่าว เป็นต้น บริษัทฯ คิดอัตราค่าตรวจ/ร่างนิติกรรมสัญญา <READ MORE>

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney ) บริการรับรองเอกสาร เอกสารคำแปล

รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคลตำแหน่งและอำนาจของ ผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อยื่นต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น <READ MORE>

Visitors: 38,954