- บริการด้านจดทะเบียน

การบริการด้านจดทะเบียน

รับจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

และจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล เป็นต้น 


ค่าดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล

1. ค่าจดทะเบียนบริษัทจำกัด

  • ทุนจดทะเบียนไม่จำกัดทุนจดทะเบียน ค่าดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของหน่วยราชการ) โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ในทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในทะเบียนต่างๆ คิดค่าบริการจากท่านครั้งละ 4,000 บาท ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเอง
  • พร้อมขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

2. ค่าจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ค่าดำเนินการ จำนวน 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • พร้อมขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

3. ค่าจดทะเบียนคณะบุคคล,ห้างร้าน

  • คิดค่าบริการ จำนวน 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

4. ค่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ย้ายสำนักงาน,เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น,บอจ.5,ดวงตรา ฯลฯ

  • คิดค่าบริการ จำนวน 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

5. ค่าจดทะเบียนเลิกกิจการ (ชำระบัญชี)

  • คิดค่าบริการ จำนวน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

 

 

Visitors: 38,956