นักวิชาชีพ / ทนายความ / ทีมงานที่ปรึกษา

นักวิชาชีพ/ทนายความ (Legal Consultant)

สำนักงานกฎหมายพศิน ลอว์เยอร์ มีบุคคลากรอันประกอบไปด้วย

 

ดร.สมชาย  หัตถ์สุวรรณ

Dr.Somchai  Hatsuwan

ทนายความ/หัวหน้าสำนักงาน

Lawyer/Manager

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  Ph.D.

·กฎหมายแรงงาน

·  วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)  .เกษตรศาสตร์  [M.S.]

·กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

·  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  [M.Ed.]

·กฎหมายภาษีอากร

·  .บ.  ม.ธรรมศาสตร์  [LL.B.]

·การบริหารทรัพยากรบุคคล

·  ป.บัณฑิต (กฎหมายแรงงาน)  เนติบัณฑิตยสภา

 

·  ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร)  [B.A.]

 

·  รป.บ. (บริหารทรัพยากรบุคคล)  [B.P.A.]

 

  

นางสาวนาฎยา  ธิยา

Miss Nattaya  Thiya

ที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงาน

Legal Consultant

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  พย.บ.  [B.N.S.]

·  กฎหมายอาญาและนิติวิทยา

·  .บ.  ม.ธรรมศาสตร์  [LL.B.]

 

 

ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล (HR Consultant)

สำนักงานกฎหมายพศิน ลอว์เยอร์ มีบุคคลากรอันประกอบไปด้วย

 

นายอะกีร่า  ยังเจริญ

Mr.Akira  Youngchroen

ผู้เชี่ยวชาญ

Experienced

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  [M.Ed.]

·  Project Planning

·  Engineering Management,  U. of Technology,Sydney, Australia [MEM]

·  Engineering Management

·  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  SIIT  [B.Eng.]

 

 

 

นายโอฬาร  คำจีน

Mr.Olarn  Kamchin

ผู้เชี่ยวชาญ

Experienced

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  [M.Ed.]

·  Knowledge Management

·  Master of Art (Knowledge Management), U. of South Australia

·  Competitive Intelligence

·  Graduate Certificate of Information Technology, U. of Ballarat, Australia

·  Information Architecture

·  .. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  [B.Ed.]

 

 

น.ส.รัตนาวดี  นนท์ปฎิมากูล

Ms.Rattanawadee  Nonpatimakul

ผู้เชี่ยวชาญ

Experienced

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)  ม.เกษตรศาสตร์  [M.S.] 

· การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหาร 

นายยุทธนา  พีระยุทธ

Mr.Yuthana  Peerayut

ผู้เชี่ยวชาญ

Experienced

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  บธ.ม. (บริหารทรัพยากรบุคคล)  [M.B.A.]

·  การบริหารทรัพยากรบุคคล

·  บธ.บ. (การบัญชี)  [B.B.A.]

 

 

นายไตรรงค์  ธนบุญสมบัติ

Mr.Trirong  Tanabunsombut

ผู้เชี่ยวชาญ

Experienced

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

·  บธ.ม. (การตลาด)  [M.B.A.]

·  การบริหารทรัพยากรบุคคล

·  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  [B.S.]

·  การบริหารการตลาด

 

Visitors: 38,953