HR Consultant


สำนักงานกฎหมายพศินคอนลอว์เยอร์

สำนักงานกฎหมายพศินคอนลอว์เยอร์ ส่วนงาน HR Consultant ศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย และจิตวิทยาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหัวหน้าทีมคือคุณสมชาย หัถต์สุวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 10 ปี กับองค์กรตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงองค์กรระดับมหาชน รวมตัวกับลูกทีมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป แต่ก็สามารถที่จะเอาความแตกต่างนี้มาสร้างเสริมกันจนเป็นทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง แนวคิด

หลากหลาย แต่มั่นใจได้ว่าคำแนะนำที่ท่านจะได้รับจากเราจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างแน่นอน

 

บริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เรามีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านการให้คำปรึกษาในงานบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
เพื่อช่วยให้การทำงาน
 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การทบทวนผังองค์กร รวมทั้งการจัดทำอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
       -  การสรรหาพนักงาน    
       -  การวิเคราะห์ความต้องการทางด้านการสรรหาพนักงาน ขององค์กร
 • การสัมภาษณ์งานโดยใช้เทคนิคการหา competency ของผู้สมัครเปรียบเทียบกับที่องค์กรต้องการ
 • วางแผนหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความมั่นใจในองค์กร และยอมรับปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านการสิ้นสุดสภาพการจ้างของพนักงาน
 • การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
 • การออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS : Performance Management System)
 • รับจัดทำระบบ Payroll รวมทั้งให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบฐานข้อมูลพนักงาน HRIS

 

 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน(JD:JS) รวมทั้งการกำหนด competency ของแต่ละตำแหน่งงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่น ISO 9000:2000
 • การจัดทำ Training Roadmap ขององค์กร และจัดทำ Individual Development Plan ในแต่ละตำแหน่งงาน
 • การพัฒนาอาชีพ (career path) และการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Talent Management)
 • การจัดทำการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

 

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

 • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ

 

กฎหมายแรงงาน

 • การพัฒนา ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรและข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • การพัฒนา ปรับปรุงคู่มือพนักงาน คู่มือขององค์กร รวมทั้งนโยบายการปฏิบัติงานขององค์กร
 • วางแผนสวัสดิการบริษัทเพื่อให้เป็นตามกฎหมายแรงงานและประมวลรัษฏากรเพื่อการใช้สิทธิในการวางแผนภาษีพนักงานและองค์กร เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระเบียบการเกษียณอายุ  หลักการทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เป็นต้น
 • การจัดสัมมนาการจัดการ จิตวิทยาบริหารงาน กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 • บริการให้คำปรึกษาแก่พนักงานโดยนักจิตวิทยาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการขาดงานของพนักงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านเฉพาะกฎหมายแรงงาน  การเข้าร่วมในการเจรจาต่อรองกรณีที่องค์การมีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน
 • การดำเนินคดีในศาลแรงงาน

 

การให้บริการของเรา จะเป็นประโยชน์ต่อ

 • องค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลางซึ่งมีบุคลากรที่จำกัดในงานการบริหาร งานบุคคล
 • องค์กรที่เพิ่งจัดตั้งใหม่
 • ผู้บริหารงานบุคคลซึ่งเน้นในเรื่องของบทบาทของการกำหนดกลยุทธ์เป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

Visitors: 37,379