- บริการตรวจ/ร่างสัญญา และนิติกรรม

หากท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ ตรวจ/ร่างสัญญา และนิติกรรม ดังต่อไปนี้

 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาแลกเปลี่ยน
 • สัญญาให้
 • สัญญาเช่าทรัพย์
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างทำของ
 • สัญญารับขน
 • สัญญายืม
 • สัญญาฝากทรัพย์
 • สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาจำนอง
 • สัญญาจำนำ
 • สัญญาเก็บของในคลังสินค้า
 • สัญญาตัวแทน
 • สัญญานายหน้า
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สัญญาตั๋วเงิน
 • สัญญาหุ้นส่วนบริษัท
 • สัญญาอื่นๆ นอกจากสัญญาดังกล่าว เป็นต้น

 


บริษัทฯ คิดอัตราค่าตรวจร่างนิติกรรมสัญญา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาและปริมาณเอกสารสัญญา

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ จดทะเบียนธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม

Visitors: 38,956