- ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

 

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

(Notarial Services Attorney ) บริการรับรองเอกสาร เอกสารคำแปล รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคลตำแหน่งและอำนาจของ

ผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อยื่นต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

 

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร มีหน้าที่ดังนี้ 

 1. รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 2. รับรองคำแปลเอกสาร
 3. รับรองข้อเท็จจริง
 4. รับรองสำเนาเอกสาร
 5. รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 6. จัดทำคำสาบาน
 7. จัดทำบันทึกคำให้การ
 8. ทำคำคัดค้านตราสาร
 9. รับรองตัวบุคคล,รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
 10. ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

อัตราค่าบริการ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สำหรับหน้าแรกและ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน้า สำหรับหน้าต่อๆ ไป

หากท่านประสงค์ให้ทนายความรับรองเอกสารนอกบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าเดินทาง จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
นอกเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าเดินทาง ตามอัตราของบริษัทฯ (สำหรับการรับรองเอกสารที่บริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

 1. ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะถือว่างานในหน้าที่นี้เป็นการบริการต่อสาธารณชน จึงต้องให้บริการโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
  และไม่เลือกปฏิบัติ
 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะทำหน้าที่ในฐานะพยานรู้เห็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และไม่เห็น
  แก่เงินสินจ้างหรือค่าตอบแทนเว้นแต่ค่าธรรมเนียมตามสมควรหรือตาม ที่กฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบ
  ของสภาทนายกำหนดไว้
 3. ในการรับรองลายมือชื่อของบุคคลหรือคำสาบานของบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะต้องให้ผู้ลงลายมือชื่อหรือให้
  คำสาบานมาปรากฏตัวด้วยตนเองและจะต้องตรวจ สอบบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งความสมัครใจ
  และต้องให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบาน ตนนั้นทราบถึงความสำคัญของการลงลายมือหรือ
  คำสาบานนั้นด้วย
 4. ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะต้องไม่ออกคำรับรองเท็จ หรือคำรับรองที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งจะต้องไม่เกี่ยวข้อง
  กับเอกสารหรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นเท็จมีลักษณะหลอกลวงหรือฉ้อฉล
 5. ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะต้องให้ความสำคัญแก่ความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้โดยเอกสารและ การกระทำ
  ที่ชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่าความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลที่มา ขอให้ทำคำรับรอง
 6. ทนายความผู้ทำคำรับรอง พึงกระทำการเฉพาะในสิ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงของตนเท่านั้น ไม่พึงก้าวล่วงไป
  ให้คำแนะนำหรือทำคำรับรองนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรอง
 7. ในกรณีที่ต้องใช้ตราประทับ ทนายความผู้ทำคำรับรองจะต้องระมัดระวังเก็บรักษาดวงตราไว้เพื่อการรับรองโดย เคร่งครัด 
  และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดนำดวงตราดังกล่าวไปใช้เพื่อการใดๆ โดยเด็ดขาด
 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะต้องทำการบันทึกและเก็บสำเนาเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความ
  ผู้ทำ คำรับรอง ในสมุดบันทึกงานทุกรายการ และต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของตน หรือในที่ปลอดภัยอื่นๆ
 9. ทนายความผู้ทำคำรับรอง พึงต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่มาใช้บริการ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
  ความลับที่ตนได้รับมาเนื่องจาก หน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรองเพื่อการใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความผู้ทำคำรับรองหรือมี กฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยได้
 10. ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือประเพณี
  ที่มีอยู่ในขณะนั้น
 11. อัตราค่าบริการ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สำหรับหน้าแรกและ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน้า สำหรับหน้าต่อๆ ไป

 

หากท่านประสงค์ให้ทนายความรับรองเอกสารนอกบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าเดินทาง จำนวน 1,000 บาท

(หนึ่งพันบาทถ้วน) นอกเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าเดินทางตามอัตราของบริษัทฯ (สำหรับการรับรองเอกสารที่บริษัทฯ

ไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

Visitors: 38,956